Klachtencommissie

Bent u het niet eens hoe wij uw klacht hebben verholpen? Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de Provinciale klachtencommissie. De Provinciale klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de Friese woningcorporaties, waaronder Accolade. Deze commissie is onafhankelijk.

Veel gevraagd over Klachtencommissie

Bent u niet tevreden hoe uw klacht door Accolade is opgelost? Dan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie:

Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht door Accolade is afgedaan kunt u uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie:

  • e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
  • brief: Postbus 103, 8860 AC Harlingen

Niet alleen huurders, waaronder de legale medehuurders, kunnen een klacht indienen. Ook de legale ex-(mede)huurders van woonruimte of bedrijfsruimte en de legale onderhuurders kunnen een klacht indienen. Het klachtrecht is daarnaast toegekend aan bij een van de corporaties ingeschreven woningzoekenden of een bewonerscollectief anders dan de overkoepelende huurdersorganisatie.

Aan de behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden.

Een klacht kan worden ingediend wanneer deze betrekking heeft op het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde.

Wanneer bijvoorbeeld een huurder zich niet kan vinden in de manier waarop hij of zij door de corporatie(medewerk(st)er) is behandeld, zal eerst daarover geklaagd moeten worden bij de directeur-bestuurder van de betreffende woningcorporatie. Pas wanneer de huurder niet tevreden is met de afdoening van de klacht door de directeur-bestuurder of wanneer deze niet tijdig - binnen vier weken – reageert, staat de weg open naar de klachtencommissie. 

Niet alleen huurders, waaronder de legale medehuurders, kunnen een klacht indienen. Ook de legale ex-(mede)huurders van woonruimte of bedrijfsruimte en de legale onderhuurders kunnen een klacht indienen. Het klachtrecht is daarnaast toegekend aan bij een van de corporaties ingeschreven woningzoekenden of een bewonerscollectief anders dan de overkoepelende huurdersorganisatie.  

Aan de behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn voor de huurder geen kosten verbonden.

Een klacht kan worden ingediend wanneer deze betrekking heeft op het handelen of nalaten van de corporatie, een van haar medewerkers of een door de corporatie ingeschakelde derde. 

U kunt uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie:

  • e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
  • brief: Postbus 103, 8860 AC Harlingen

In een aantal gevallen neemt de klachtencommissie de klacht niet in behandeling - (niet-ontvankelijk verklaren). Dat gebeurt wanneer de klacht al elders is voorgelegd (bijvoorbeeld aan de rechter of de huurcommissie). De klachtencommissie behandelt ook geen klachten die betrekking hebben op de huurprijs en/of de servicekosten. Daarvoor zijn de Huurcommissie en de Kantonrechter de bevoegde instanties. Ook behandelt de klachtencommissie geen klachten die al eerder zijn behandeld door de commissie. Dat is alleen anders als zich nadien nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan. Als de klacht betrekking heeft op de handhaving en uitvoering van door de overheid aan de woningcorporatie opgelegde besluiten blijft de klacht ook buiten behandeling. Verder behandelt de klachtencommissie geen klachten die anoniem of discriminerend van aard zijn. Tot slot is altijd een eis dat de klager belang heeft bij zijn klacht. Is van dat belang geen sprake (meer) dan neemt de commissie de klacht ook niet in behandeling.

De provinciale klachtenadviescommissie laat uw weten dat u klacht is ontvangen. Vervolgens boordelen zij uw uw klacht en bepalen of ze uw klacht in behandeling nemen.

In een aantal gevallen neemt de klachtencommissie de klacht niet in behandeling - (niet-ontvankelijk verklaren). Dat gebeurt wanneer de klacht al elders is voorgelegd (bijvoorbeeld aan de rechter of de huurcommissie). De klachtencommissie behandelt ook geen klachten die betrekking hebben op de huurprijs en/of de servicekosten. Daarvoor zijn de Huurcommissie en de Kantonrechter de bevoegde instanties. Ook behandelt de klachtencommissie geen klachten die al eerder zijn behandeld door de commissie. Dat is alleen anders als zich nadien nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan. Als de klacht betrekking heeft op de handhaving en uitvoering van door de overheid aan de woningcorporatie opgelegde besluiten blijft de klacht ook buiten behandeling. Verder behandelt de klachtencommissie geen klachten die anoniem of discriminerend van aard zijn. Tot slot is altijd een eis dat de klager belang heeft bij zijn klacht. Is van dat belang geen sprake (meer) dan neemt de commissie de klacht ook niet in behandeling.

Wij proberen er samen met u uit te komen en uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Soms lukt dit niet. U bent het niet eens hoe wij uw klacht willen verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de Provinciale Klachtencommissie. Deze commissie behandelt de klachten die betrekking hebben op de Friese woningcorporaties waaronder Accolade. Deze commissie is onafhankelijk.

U kunt uw klacht schriftelijk (per e-mail of per brief) indienen bij de secretaris van de Provinciale klachtencommissie:

  • e-mail: secretariaat@klachtencommissie.frl
  • brief: Postbus 103, 8860 AC Harlingen

De klachtencommissie brengt advies uit aan het bestuur van Accolade. In de meeste gevallen wordt het advies gevolgd. Het bestuur kan besluiten om af te wijken van het advies. Als dit zo is dan laat het bestuur de klager weten waarom het advies van de klachtencommissie niet (volledig) overgenomen wordt. 

Beroep

Bent u het niet eens met de eindbeslissing van Accolade? Of hebben wij nog niet gereageerd op het advies van de klachtencommissie niet gereageerd? Dan kunt u in beroep bij de Huurcommissie.

 De huurcommissie kan wel

In een uitspraak zeggen of de klager wel of geen gelijk had met zijn of haar uw klacht over de verhuurder          

 De huurcommissie kan niet

  • De verhuurder verplichten de klacht op te lossen.
  • De verhuurder een boete opleggen.
  • De huurcommissie kan ook de verhuurder niet verplichten om een schadevergoeding te betalen. Daarvoor moet de klager zich tot de Rechtbank wenden.

 Met de uitspraak van de huurcommissie kan de klager hopelijk wel samen met de verhuurder het probleem oplossen.

Hoe start u een procedure bij de huurcommissie?

U schakelt de Huurcommissie in door het formulier Klacht over het gedrag van uw verhuurder in te sturen. U stuurt dit formulier pas nadat u de klacht bij Accolade heeft ingediend. En dat  de procedure bij de provinciale klachtencommissie volledig is afgerond. Ook ligt er een eindbeslissing van het bestuur van Accolade.

Geef de klachtencommissie voldoende tijd om uw klacht op te lossen. Hoe lang dat duurt, verschilt per klacht.

Documenten over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.