Woonzorgatlas 3.0 gelanceerd

Voldoende huuraanbod wonen en zorg in Friesland, de kwaliteit ervan kan beter

 

Het is bekend dat de groep ouderen in onze provincie stijgt. Ze blijven langer thuis wonen. En waar mensen eerder onder begeleiding woonden, wonen zij nu zelfstandig met zorg op afstand. Allemaal veranderingen die invloed hebben op de combinatie van wonen en zorg in Friesland. In de Woonzorgatlas Fryslân van Platform GEEF brengen twaalf corporaties en tien zorgorganisaties in kaart hoe dit veranderende landschap van wonen en zorg eruit ziet. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

Woonzorgatlas Fryslân

De Woonzorgatlas Fryslân zoomt in op de vraag naar en het huidige aanbod van wonen en zorg in Friesland. Is er voldoende aanbod? En is het toekomstbestendig? De veranderingen in de zorg en de demografische ontwikkelingen hebben hier duidelijk invloed op. Om goede keuzes te kunnen maken is afstemming tussen corporaties, zorgorganisaties en gemeenten belangrijk.

Meer vraag naar verpleegzorg

De vraag naar verpleegzorg neemt de komende jaren in onze provincie toe met 2800 plaatsen. Dit komt met name doordat de groep ouderen groter wordt. Toch is de groei van het aantal mensen dat verpleegzorg nodig heeft minder groot dan de groei van het aantal ouderen. De groep ouderen neemt namelijk toe met 40.000. Deze toenemende vraag betekent niet automatisch een uitbreiding van het aanbod van verpleegzorg. Dat komt omdat mensen op steeds oudere leeftijd pas naar een verpleeghuis gaan. Vervolgens wonen ze hier ook korter. In de praktijk betekent dit dat meer mensen kunnen wonen in hetzelfde aantal woningen.

Overschot aanleunwoningen

De vraag naar aanleunwoningen blijft eerst gelijk rond de 5000 woningen. In een aanleunwoning woont men zelfstandig in de directe nabijheid van 24-uurszorg. Op de lange termijn zijn de vooruitzichten onzeker. Veranderingen in het zorgstelsel hebben hier invloed op. Maar ook laat het verhuisgedrag van ouderen zich moeilijk voorspellen. We zien dat er in Friesland nu meer aanleunwoningen zijn dan dat er vraag naar is. Vooral in de sociale huursector is er een overschot.

Vooral vraag naar gelijkvloerse koopwoningen

De vraag naar gelijkvloerse woningen neemt de komende jaren in de koopsector toe met 6700 woningen. In de huursector wordt een daling verwacht van 1000 woningen. Als we kijken naar de verhouding tussen vraag en aanbod dan is er vooral in de vrije huursector een tekort aan gelijkvloerse woningen te zien. Het aanbod in de sociale huursector sluit nagenoeg aan bij de vraag.

Belangrijkste conclusie: voldoende huuraanbod, kwalitatief zijn er stappen te maken

Uit alle verzamelde gegevens blijkt dat er in Friesland voldoende huuraanbod is voor wonen en zorg. De kwaliteit van de woningen kan beter, om de toekomstbestendigheid te vergroten. Met name het verhogen van de mate van flexibiliteit kan bijdragen aan een betere kwaliteit. Panden zijn dan voor meerdere doelgroepen geschikt. Verder zien we dat veel aanbod gedateerd is. Met het oog op de toekomst kan dit gemoderniseerd worden. Ook is het goed dat de functionele kwaliteit bij gelijkvloerse woningen verbetert. Mensen kunnen dan langer thuis blijven wonen met zorg aan huis. Bij dit laatste gaat het om kleine aanpassingen aan de woning zoals het plaatsen van een tweede toilet op de bovenverdieping, bevestigen van beugels of bijvoorbeeld het toepassen van elektronische hulpmiddelen. Tenslotte kunnen de woningen gerichter worden toegewezen aan de doelgroep.

Unieke Friese samenwerking

De Woonzorgatlas Fryslân zorgt voor een unieke samenwerking tussen corporaties en zorgorganisaties. Ook gemeenten staan heel positief tegenover dit initiatief. Onze gezamenlijke ambitie is het realiseren van een Friesland-dekkende Woonzorgatlas waarin al het aanbod van wonen en zorg in beeld is gebracht. Zo kunnen we steeds beter een vergelijk maken tussen vraag en aanbod. Gezamenlijk willen we ons hiervoor inzetten. De afgelopen jaren hebben we al mooie stappen gezet en dit zetten we met elkaar voort.

Rapportage en database

Op de website van Platform GEEF is de rapportage te downloaden. Hierin staan de meest opvallende uitkomsten. Alle verzamelde data is beschikbaar via de database www.woonzorgatlasfryslan.nl.

Naar het overzicht