Wifi-disclaimer

Algemene voorwaarden en gedragscode voor algemeen gebruik van het Wifi-gastnetwerk

1. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die gebruikt wenst te maken van het Wifi-gastnetwerk (hierna te noemen gastnetwerk) van Accolade en op deze manier het internet op wil gaan.  

2. Definities

Gebruik: Accolade stelt gratis gastnetwerk voor haar bezoekers beschikbaar voor persoonlijk en zakelijk gebruik.

Gebruiker: Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die zich toegang verschaft tot het internet door middel van gebruikmaking van het gastnetwerk van Accolade. Met gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden. U kunt op verschillende plaatsen een verbinding met het internet tot stand brengen.

Gastnetwerk: Met gastnetwerk is het voor gebruikers mogelijk om met behulp van eigen apparatuur een verbinding te maken met het internet zonder gebruik van kabels. Hierdoor bent u niet aan een vaste plaats gebonden en kunt u op verschillende plaatsen een verbinding met het internet tot stand brengen.

3. Algemene voorwaarden

Accolade biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Daar waar van toepassing, gelden de Accolade huisregels van Accolade. Accolade is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot het internet te blokkeren.

Het gebruik van het gastnetwerk is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is ingesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Accolade kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het gemiddelde. Accolade houdt het recht om door deze of andere reden, de verbinding van wifi met de gebruiker te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker het gebruik tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Accolade in strijdt handelt met deze voorwaarden.

Accolade is niet verantwoordelijk voor enige claims die voorvloeien uit de activiteiten van de gebruiker.

Accolade zal geen gebruikersgegevens opslaan en of bewaren. Wel wordt er een registratie gedaan van het aanmelden op het Wifi-gastnetwerk van Accolade. Deze gegevens zullen worden bewaard voor de duur van een week. Na het verstrijken van deze periode, zullen de gegevens worden verwijderd.

4. Gedragscode

De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande auteursrechten. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u de auteursrechten bezit.

Accolade neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op de server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/het internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images morgen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend, c.q. onoorbaar zijn.

Het wordt de gebruiker strikt verboden via het netwerk opruiende boodschappen te ventileren, aan te zetten tot geweld, criminele activiteiten te ontplooien en/of andere malafide praktijken. Bij ontdekking hiervan zal aangifte worden gedaan en dienaangaande gepaste maatregelen worden genomen.

Het wordt gebruiker strikt verboden via het netwerk externe netwerken te verstoren of hinderen. Dit omvat, in een niet uitputtende opsomming: het verspreiden van door de ontvanger ongewenste reclame-uitingen; het beledigen of belasteren van anderen; het pogen de systeem- of netwerkbeveiliging of netwerktoegangsrechten te ontduiken.

De gebruiker verklaart Accolade nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Accolade is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin van het woord, van de gebruiker.

Met name is Accolade niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbreking in, of blokkeringen van de toegang tot het systeem of het internet bij Accolade of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handelingen van de andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen inlog procedure, account en e-mailadres.

De gebruiker verklaart Accolade nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Accolade is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin, van de gebruiker. Met name is Accolade niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Accolade of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen, handleidingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e-mailadres.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, gedragscode of de wet, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Accolade voortvloeiende schade.

Accolade behoudt zich het recht voor de om de algemene voorwaarden periodiek, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer deze voorwaarden opgezette tijden voor veranderingen.

Accolade verplicht zich te houden aan de bescherming persoonsgegevens zoals de AVG deze verplicht. Op deze gebruikersvoorwaarden/gedragscode en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van het gastnetwerk van Accolade samenhangen is het Nederlandse recht van toepassing.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.