Prestatieafspraken met onze gemeenten en huurdersorganisaties voor 2023 ondertekend

22 december 2022

De afgelopen weken ondertekenden we de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeenten en huurdersorganisaties in ons werkgebied. We maakten afspraken over het wonen voor 2023. Het gaat dan om de betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen. Maar vooral ook om wonen & zorg, huisvesting van aandachtsgroepen en de leefbaarheid in onze wijken en buurten.

Wij dragen bij aan de woonvisie van de gemeente

Voor 1 juli 2022 deden we een bieding aan de gemeenten waar wij honderd of meer wooneenheden hebben. Hierin gaven we aan welke bijdrage wij als woningcorporatie willen leveren aan de woonvisie van de gemeente. Daarna gingen we in gesprek over onze bieding. Uiteindelijk maakten we met huurdersorganisaties, andere woningcorporaties en de gemeenten de prestatieafspraken voor 2023.

2023 is een overgangsjaar naar prestatieafspraken voor meerdere jaren

We zien dit jaar wel als een overgangsjaar. Dit komt onder andere door ontwikkelingen zoals de Nationale Woon- en Bouwagenda en de daaruit voortvloeiende Nationale Prestatieafspraken. Verder is het de bedoeling dat het Rijk en de Provincie begin 2024 regionale Woondeals met elkaar sluiten. Hoe dit er uiteindelijk precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Ook gaan een aantal gemeenten hun woonvisie volgend jaar vernieuwen. En in het najaar van 2023 willen wij dan meerjarenprestatieafspraken maken voor 2024 en verder. Dat zou betekenen dat we niet meer elk jaar nieuwe afspraken hoeven te maken. Maar bijvoorbeeld voor twee of drie jaren.

Waar zetten wij op in voor 2023?

 • Beschikbare huizen
  In 2023 maken we met gemeenten concrete afspraken over het aantal te bouwen woningen,  beschikbare kavels en grondprijzen. Wij willen meer sociale huurwoningen bouwen, maar daarvoor is bouwgrond nodig. Het gaat om locaties in de grotere kernen in de gemeente Heerenveen, Smallingerland, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Verder onderzoeken we de mogelijkheden van doorstroming. Om zo meer woningen beschikbaar te krijgen en mensen passender te laten wonen.
 • Betaalbaarheid
  Door een integrale samenwerking met gemeenten en andere partijen proberen we betalingsproblemen bij huurders te voorkomen, vroeg te signaleren en waar nodig samen op te lossen. Hier zetten we vol op in vanuit de zogenoemde Instrumentenkoffer Betaalbaarheid. We maakten voor 2023 bijvoorbeeld de afspraak om ons samen in te zetten om huurders met betalingsproblemen sneller en beter te bereiken. En we onderzoeken of we de VoorzieningenWijzer in een aantal gemeenten ook kunnen inzetten. Verder gaan we de werkwijze rondom vroegsignalering verder verbeteren. En we bieden huurders maatwerk waar dit nodig is.
 • Duurzaamheid
  We maakten afspraken over de uitwerking van de Transitievisie Warmte. Gemeenten betrekken ons bij de duurzaamheidskeuzes en we werken hierin samen. Ook zoeken we als partijen samenwerking bij het thema energiearmoede. Denk aan efficiëntere/effectievere inzet van middelen en mensen en een communicatiecampagne.
 • Wonen en zorg
  Alle gemeenten moeten in 2023 een Woonzorgvisie maken voor alle aandachtsgroepen. Dit gaat onder andere om ouderen, mensen die uitstromen uit een instelling of opvang en statushouders. Maar ook bijvoorbeeld om arbeidsmigranten en woonwagenbewoners. In de Woonzorgvisie is aandacht voor:
  • de opgave in cijfers en in kwaliteit
  • de woon-, zorg- en ondersteuningsbehoefte
  • urgentie
  • leefbaarheid
  • betaalbaarheid.

Gemeenten gaan ons hierbij nauw betrekken. Net als zorg- en welzijnsorganisaties.

 • Kwaliteit
  Bij alle gemeenten vroegen we aandacht voor conceptueel bouwen. Op die manier kunnen we betaalbaarder en sneller zorgen voor nieuwbouw.
 • Statushouders
  Statushouders verdienen net als iedereen een veilige woonplek. Samen met de gemeenten kijken we naar oplossingen rondom de huisvesting en een goede inburgering. Alleen is door het toenemende aantal aandachtsgroepen het invullen van de taakstelling door corporaties wel steeds lastiger. Onze gemeenten gaan daarom nu ook andere huisvestingsmogelijkheden onderzoeken.
 • Leefbaarheid
  In alle gemeenten gaan we intensiever samenwerken als het gaat om leefbaarheid in onze wijken en buurten. Zo bundelen we onze kennis en krachten. We zetten meer in op monitoring en preventieve inzet. Periodiek komen werkgroepen in onze gemeenten hiervoor bij elkaar.

Nieuwsberichten over de prestatieafspraken

Hieronder vindt u enkele nieuwsberichten over de prestatieafspraken op de sites van de gemeenten.

 

Waar leest u de prestatieafspraken?

U vindt de prestatieafspraken op deze pagina onder 'Documenten over dit onderwerp'.

Meer over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.