Nieuwe prestatieafspraken met onze gemeenten, collega-corporaties en huurdersorganisaties

19 december 2023

De afgelopen maanden werkten we weer aan nieuwe prestatieafspraken met de gemeenten, collega-corporaties en huurdersorganisaties in ons werkgebied. We maakten afspraken over het wonen voor 2024 en in een aantal gemeenten ook over de jaren daarna. Het gaat dan om de betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen. Maar vooral ook om wonen & zorg, huisvesting van aandachtsgroepen en de leefbaarheid in onze wijken en buurten.

Wij dragen bij aan de woonvisie van de gemeente

Voor 1 juli 2023 deden we een bieding aan de gemeenten waar wij honderd of meer wooneenheden hebben. Hierin gaven we aan welke bijdrage wij als woningcorporatie willen leveren aan de woonvisie van de gemeente. Daarna gingen we in gesprek over onze bieding. Uiteindelijk maakten we met huurdersorganisaties, andere woningcorporaties en de gemeenten prestatieafspraken. Dit zijn in de gemeenten Smallingerland en Súdwest-Fryslân afspraken voor 2024. In de gemeenten De Fryske Marren, Waadhoeke en Heerenveen kozen we voor prestatieafspraken voor meerdere jaren (3-5 jaar).

In de gemeenten Heerenveen en Súdwest-Fryslân rondden we dit proces nu nog af. In de andere gemeenten zijn de prestatieafspraken inmiddels ondertekend door partijen.

Een inkijkje in de gemaakte prestatieafspraken

 • Beschikbaarheid en kwaliteit
  In 2024 maken we met verschillende gemeenten concrete afspraken over het aantal te bouwen woningen (vervanging en/of uitbreiding), beschikbare kavels en grondprijzen. Ook zetten we ons in voor de kwaliteit van onze woningen. Het gaat dan om goed onderhoud, maar ook om een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Bijvoorbeeld qua type woning of locatie. Voor nu en voor in de toekomst. Verder onderzoeken we de mogelijkheden van doorstroming. Om zo meer woningen beschikbaar te krijgen en mensen passender te laten wonen.
 • Betaalbaarheid
  We werken samen met gemeenten en andere partijen. Zo proberen we betalingsproblemen bij huurders te voorkomen, vroeg te signaleren en waar nodig samen op te lossen. In de ene gemeente werken we al volop samen. En in de andere gemeente liggen daar nog kansen. Zo willen we onze werkwijze rondom vroegsignalering graag doorlopend verbeteren. Ook willen we als gezamenlijke partijen zoveel mogelijk huurders met betalingsproblemen bereiken en hulp bieden. Dit kan ook door inzet van maatwerk waar dit nodig is.
 • Duurzaamheid
  We maakten afspraken over de uitwerking van de Transitievisie Warmte. Gemeenten betrekken ons bij de duurzaamheidskeuzes en we werken hierin samen. Verder starten we een verkenning rondom de thema's circulariteit en klimaatadaptatie. Ook zoeken we als partijen samenwerking bij het thema energiearmoede. Denk aan koppelkansen rondom inzet van middelen en mensen en het gezamenlijk bereiken van de doelgroep.
 • Wonen en zorg
  Alle gemeenten moeten in 2024 aan de slag met een Woonzorgvisie voor alle aandachtsgroepen. Dit gaat onder andere om ouderen, mensen die uitstromen uit een instelling of opvang en statushouders. Maar ook bijvoorbeeld om arbeidsmigranten en woonwagenbewoners. De Woonzorgvisie maakt helder wat de opgave is in cijfers en in kwaliteit als het gaat om wonen, zorg en andere ondersteuning. Ook is er aandacht voor vroegsignalering, welzijn en ontmoeting.
  Gemeenten gaan ons hierbij nauw betrekken. Net als zorg- en welzijnsorganisaties. Gemeenten stellen veelal de woonzorgvisies in regionaal verband op. Daarna vindt er een vertaling plaats naar lokaal niveau en maken we concrete prestatieafspraken als partijen.
  Verder werken we in provinciaal verband met alle Friese gemeenten, provincie, huurderorganisaties en corporaties aan een uniforme urgentieverordening voor diverse (wettelijk aangewezen) aandachtsgroepen. Corporaties gaan deze aandachtsgroepen met voorrang huisvesten. Ook krijgt de borging van voldoende ondersteuning daarbij een plek in de verordening. Deze urgentieverordening is na vaststelling van de Wet versterking regie volkshuisvesting voor gemeenten verplicht volgens de Huisvestingswet.
 • Statushouders
  Statushouders verdienen net als iedereen een veilige woonplek. Corporaties dragen hier volop aan bij. De gemeente zorgt voor een goede inburgering. Maar door een toenemend aantal aandachtsgroepen én een hoge taakstelling voor statushouders kunnen corporaties dit niet meer alleen invullen. Onze gemeenten gaan daarom nu ook andere huisvestingsmogelijkheden inzetten.
 • Leefbaarheid
  In alle gemeenten gaan we intensiever samenwerken als het gaat om leefbaarheid in onze wijken. Zo bundelen we onze kennis en krachten. We zetten meer in op goede monitoring en preventieve inzet op het gebied van leefbaarheid. Dichtbij en samen met onze huurders.

Nieuwsberichten over de prestatieafspraken

Hieronder vindt u enkele nieuwsberichten over de prestatieafspraken op de sites van de gemeenten.

Waar vindt u de prestatieafspraken?

U vindt de gemaakte prestatieafspraken per gemeente onderaan deze pagina en op www.accolade.nl/prestatieafspraken.

 

 

 

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.